Daily MySQL backups with xtrabackup

I’ve been using standard MySQL dumps as backup technique on my VPS for few years. It works fine and backups were usable few times when I needed them. But in other places I’m using xtrabackup. It’s faster when crating backups and a lot faster when restoring them - they’re binary so there is no need to reevaluate all SQL create tables/inserts/etc. Backups also include my.cnf config file so restoring on other machine should be easy....

2016-04-23 · 3 min · timor

MySQL - reset root password

It will happen from time to time, that you’re on alien machine and have to brutally update things in db without knowing credentials. Example is for root (quite secure candidate to change because it shouldn’t be used in app 😃 ) but will work for any user. shutdown db service mysql stop create text file with command like this (update user accordingly) ex. in /tmp/pwchange.txt SET PASSWORD FOR "root"@"localhost" = PASSWORD("HereYourNewPassword"); start mysqld with --init-file param mysqld_safe --init-file=/tmp/pwchange....

2015-12-28 · 1 min · timor

MySQL - Proste metody optymalizacji

Wcześniej czy później zawsze pojawia się potrzeba zoptymalizowania naszej bazy MySQL. Przedstawię kilka zmian w konfiguracji, które powinny zwiększyć wydajność w większości przypadków. MyISAM - key_buffer_size Najprostszą optymalizacją baz/tabel z mechanizmem MyISAM jest odpowiednie dobranie bufora na cache dla kluczy i indeksów (dane nigdy nie są cachowane). Poniższe zapytanie pozwala oszacować zalecany rozmiar cache’u: SELECT CONCAT(ROUND(KBS/POWER(1024, IF(PowerOf1024<0,0,IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024)))+0.4999), SUBSTR(' KMG',IF(PowerOf1024<0,0, IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024))+1,1)) recommended_key_buffer_size FROM (SELECT LEAST(POWER(2,32),KBS1) KBS FROM (SELECT SUM(index_length) KBS1 FROM information_schema....

2011-12-29 · 5 min · timor

MySQL - dostęp zdalny na szybko

Instalacja serwera MySQL na Debianie jest niezwykle prosta i sprowadza się do jednego polecenia: sudo apt-get install mysql-server Polecenie to zainstaluje i uruchomi usługę serwerową MySQL. W czasie instalacji będziemy proszeni o podanie hasła dla root’a (które oczywiście dobrze jest zapamiętać bądź zapisać). Tak zainstalowana baza nasłuchuje na lokalnym porcie (localhost:3306) umożliwiająć dostęp wyłącznie root’owi. Jest to bardzo bezpieczna konfiguracja… Ale jeśli nie mamy zamiaru na tej samej maszynie instalować oprogramowania zarządzającego to nie zawsze jest to wygodne, tym bardziej gdy przykładowo mamy działającego phpmyadmin’a na jakimś serwerze www....

2011-08-27 · 2 min · timor