MySQL - reset root password

It will happen from time to time, that you’re on alien machine and have to brutally update things in db without knowing credentials. Example is for root (quite secure candidate to change because it shouldn’t be used in app 😃 ) but will work for any user. shutdown db service mysql stop create text file with command like this (update user accordingly) ex. in /tmp/pwchange.txt SET PASSWORD FOR "root"@"localhost" = PASSWORD("HereYourNewPassword"); start mysqld with --init-file param mysqld_safe --init-file=/tmp/pwchange....

2015-12-28 · 1 min · timor

Debian - Upgrade MySQL to MariaDB

After reading some good opinions about MariaDB I wanted to give it a try. Upgrade looks quite straight forward but I found some issues a little tricky. Installation Add repo and key: cat > /etc/apt/sources.list <<SRC deb http://mirrors.supportex.net/mariadb/repo/5.5/debian wheezy main deb-src http://mirrors.supportex.net/mariadb/repo/5.5/debian wheezy main SRC (find more repositories here  external link ) Now install MariaDB: sudo apt-get update sudo apt-get install mariadb-server It could be better to install mariadb-server-5.5 and mariadb-client-5....

2014-01-24 · 1 min · timor

MySQL - Proste metody optymalizacji

Wcześniej czy później zawsze pojawia się potrzeba zoptymalizowania naszej bazy MySQL. Przedstawię kilka zmian w konfiguracji, które powinny zwiększyć wydajność w większości przypadków. MyISAM - key_buffer_size Najprostszą optymalizacją baz/tabel z mechanizmem MyISAM jest odpowiednie dobranie bufora na cache dla kluczy i indeksów (dane nigdy nie są cachowane). Poniższe zapytanie pozwala oszacować zalecany rozmiar cache’u: SELECT CONCAT(ROUND(KBS/POWER(1024, IF(PowerOf1024<0,0,IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024)))+0.4999), SUBSTR(' KMG',IF(PowerOf1024<0,0, IF(PowerOf1024>3,0,PowerOf1024))+1,1)) recommended_key_buffer_size FROM (SELECT LEAST(POWER(2,32),KBS1) KBS FROM (SELECT SUM(index_length) KBS1 FROM information_schema....

2011-12-29 · 5 min · timor

MySQL - dostęp zdalny na szybko

Instalacja serwera MySQL na Debianie jest niezwykle prosta i sprowadza się do jednego polecenia: sudo apt-get install mysql-server Polecenie to zainstaluje i uruchomi usługę serwerową MySQL. W czasie instalacji będziemy proszeni o podanie hasła dla root’a (które oczywiście dobrze jest zapamiętać bądź zapisać). Tak zainstalowana baza nasłuchuje na lokalnym porcie (localhost:3306) umożliwiająć dostęp wyłącznie root’owi. Jest to bardzo bezpieczna konfiguracja… Ale jeśli nie mamy zamiaru na tej samej maszynie instalować oprogramowania zarządzającego to nie zawsze jest to wygodne, tym bardziej gdy przykładowo mamy działającego phpmyadmin’a na jakimś serwerze www....

2011-08-27 · 2 min · timor